BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

23:47 | |

Nội dung tranh chấp: 

A ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty B. Tại phụ lục 01 có nội dung thoả thuận bảo mật thông tin (NDA) rằng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động A sẽ không làm việc cho công ty đối thủ trong thời gian 5 năm. Trong trường hợp vi phạm A có nghĩa vụ bồi thường cho B. Toà án cho rằng, thoả thuận trên là giao dịch dân sự không phải là thoả thuận lao động nên có hiệu lực. A có nghĩa vụ bồi thường cho công ty B vì đã làm việc cho công ty đối thủ.

Ý KIẾN TRÁI CHIỀU

Nhận định của toà gây ra rất nhiều sự tranh cãi trong đó quan điểm ủng hộ cho rằng điều khoản bảo mật thông tin được các bên thoả thuận một cách tự nguyện nên có hiệu lực. Quan điểm khác lại cho rằng thoả thuận NDA là một phần không thể tách rời của Hợp đồng lao động và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật lao động. 

Theo khuynh hướng trên, quan hệ lao động là quan hệ độc lập với quan hệ dân sự. Đồng thời BLLĐ khoản 2 Điều 21 có quy định về việc các bên được phép thoả thuận NDA. Vì thế NDA là một bộ phận không thể tách rời của quan hệ lao động.

Theo nguyên tắc các bên tham gia quan hệ lao động chỉ được thoả thuận theo quy định của pháp luật lao động. Căn cứ khoản 2 Điều 21 BLLĐ thì các thông tin được thoả thuận bảo mật là bí mật kinh doanh. Tuy nhiên trong vụ tranh chấp được nêu, thông tin được yêu cầu bảo mật là thông tin khách hàng. Căn cứ luật SHTT thì thông tin cá nhân không phải là bí mật kinh doanh. Do đó việc toà án xác định thông tin cá nhân khách hàng là bí mật kinh doanh mà các bên được phép thoả thuận trong Hợp đồng lao động là thiếu cơ sở. 

Xem thêm: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta161738t1cvn/chi-tiet-ban-an

error: Content is protected !!