VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07:32 | |

Văn bản pháp luật liên quan đến hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  • Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 của Quốc hội; Ngày ban hành:17/06/2020; Ngày hiệu lực: 01/01/2021
  • Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 của Quốc hội; Ngày ban hành:11/01/2022; Ngày hiệu lực: 01/03/2022
    Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ; Ngày ban  hành 04/01/2021; Ngày hiệu lực:04/01/2021
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành: Ngày ban hành:16/03/2021; Ngày hiệu lực:01/05/2021
  • Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; Ngày ban hành:18/04/2023; Ngày hiệu lực:01/07/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!