HỢP ĐỒNG CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

13:58 | |

Hợp đồng cho thuê này sẽ được lập và ký kết giữa Bên cho thuê, A (sau đây là “Bên cho thuê”) và Bên thuê, B (sau đây là “Bên thuê”) với các điều kiện sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHO THUÊ
Đối tượng tài sản mà “Bên cho thuê” cho “Bên thuê” thuê (sau đây là “Bất động sản cho thuê” hoặc “Nhà xưởng”) được mô tả dưới đây. Chi tiết, vị trí của Nhà xưởng được mô tả trong bản vẽ thiết kế đính kèm trong phụ lục của Hợp đồng.
Tòa xưởng: [] ( Tổng cộng 461 pyung ), Diện tích xây dựng = 1.149,45 m2,
Tổng diện tích sàn = 2194,65 m2

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO THUÊ
Thời hạn thuê của Nhà xưởng quy định tại Điều 1 kéo dài trong 3 năm kể từ ngày–, năm 2008 đến ngày [], năm 2011. Trong trường hợp cần sử dụng tiếp Nhà xưởng, các bên sẽ thực hiện các cuộc đàm phán trong tương lai về việc gia hạn.

Trong trường hợp Nhà xưởng được bán cho bên thứ ba, “Bên thuê” phải tuân theo các quy định sử dụng Nhà xưởng mà bên thứ ba cung cấp cho “Bên cho thuê”. “Bên cho thuê” phải thông báo lại bằng văn bản cho “Bên thuê” hai tháng trước ngày chấm dứt Thỏa thuận. Trong trường hợp đó, “Bên thuê” không thể phản đối dựa trên căn cứ Thời hạn thuê chưa chấm dứt. “Bên thuê” phải tuân theo quy định sử dụng của bên thứ ba mua Nhà xưởng.

ĐIỀU 3: TIỀN ĐẶT CỌC VÀ GIÁ THUÊ
“Bên thuê” không phải đặt cọc. Tiền thuê là mười hai triệu ( W 12.000.000).
Số tiền cho thuê được gửi vào tài khoản ngân hàng do “Bên cho thuê” chỉ định trước ngày 15 của tháng tiếp theo. Nếu ngày thanh toán rơi vào ngày nghỉ, khoản thanh toán sẽ đến hạn vào ngày tiếp theo. Tuy nhiên, nếu kì thanh toán đầu tiên và cuối cùng ít hơn một tháng, tiền thuê theo ngày được áp dụng để tính toán trong kỳ thanh toán đó.
Nếu hết thời hạn mà “Bên thuê” không thanh toán như quy định tại khoản 2 Điều này, “Bên thuê” phải trả lãi suất nợ quá hạn theo mức lãi suất trung bình áp dụng cho khoản vay thông thường của một ngân thương mại.
________________________________________
ĐIỀU 4: PHÍ BẢO TRÌ
“Bên thuê” phải chịu trách nhiệm cho tất cả các phí bảo trì.

ĐIỀU 5: TRẢ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Số tiền cho thuê hàng tháng và thuế giá trị gia tăng của phí bảo trì do “Bên thuê” chịu.

ĐIỀU 6: ĐIỀU CHỈNH GIÁ THUÊ
Giá thuê hàng tháng quy định tại Khoản 1 của Điều 3 sẽ được điều chỉnh hàng năm.
Trong mỗi trường hợp dưới đây, cả hai bên có quyền điều chỉnh số tiền thuê bằng cách thông báo bằng văn bản trước 30 ngày khi xảy ra trường hợp sau:
– Nếu cần phải thay đổi giá thuê hiện tại do sự biến động về giá của bất động sản (Giá đất, giá tiêu chuẩn chịu thuế và giá thị trường, v.v. ).
– Nếu có sự thay đổi trong thuế và phí hoặc các khoản tương tự thuế đánh vào Bất động sản cho thuê.
– Nếu cần thiết phải điều chỉnh giá thuê phù hợp với điều kiện kinh tế như thay đổi về giá tiêu dùng.
– Nếu Nhà xưởng hoặc diện tích của nó thay đổi.

ĐIỀU 7: SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trong trường hợp “Bên thuê” sử dụng các cơ sở vật chất của “Bên cho thuê”, “Bên thuê” có thể thực hiện điều đó bằng cách giao kết một thỏa thuận riêng với “Bên cho thuê”.

ĐIỀU 8: CẤM CHUYỂN GIAO, ĐĂNG KÝ VÀ TRANH CHẤP
“Bên thuê” không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bên thứ ba, hoặc cho bên thứ ba thuê lại một phần hay toàn bộ Bất động sản cho thuê.

ĐIỀU 9: TRÁCH NHIÊM BẢO VỆ TÀI SẢN
Bên cho thuê” sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại hay tai nạn nào trong khu vực Bất động sản cho thuê . “Bên thuê” sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn và sửa chữa thích hợp.

ĐIỀU 10: SỬA CHỮA BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ
“Bên thuê”, với chi phí của mình, có thể thực hiện sửa chữa bất động sản cho thuê khi cần thiết nếu xảy ra các trường hợp sau đây, với điều kiện được “Bên cho thuê ” đồng ý bằng văn bản.
– Lắp đặt và thay đổi thiết kế để tiến hành kinh doanh (như lắp đặt nội thất hoặc đèn chiếu sáng)
– Lắp đặt các dịch vụ tiện ích như đèn, điện, viễn thông, hệ thống không khí, thông hơi, khí đốt,
“Bên thuê” không có quyền yêu cầu Bên cho thuê hoàn trả các chi phí mình đã chi để mua thiết bị phụ trợ mô tả. Trong Thời hạn thuê, “Bên thuê” phải bảo quản, sử dụng và được nhận lợi ích từ Bất động sản cho thuê, thực hiện tốt nghĩa vụ vận hành, tuân thủ quy định của luật pháp liên quan khi thay đổi, sửa chữa trong Bất động sản cho thuê. “Bên thuê” phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc sửa chữa Bất động sản nếu quá trình thuê xảy ra việc vi phạm quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11: BẢO TRÌ BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ
“Bên cho thuê” có trách nhiệm duy trì và bảo quản các hạng mục theo thiết kế ban đầu (Phần kết cấu, phần chống cháy, chống thấm mái nhà và bên ngoài). “Bên cho thuê” phải sửa chữa bằng chi phí của mình khi có hỏng hóc xảy ra đối với hạng mục đó. Ngoại trừ các trường hợp được mô tả ở trên, “Bên thuê” với chi phí của mình, có thể thực hiện việc sửa chữa nếu thấy cần thiết. Hai bên sẽ tiến hành đàm phán về chi phí sửa chữa, và “ Bên thuê” không phải trả các chi phí chung.

ĐIỀU 12: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Trong trường hợp các đối tác thương mại, khách hàng (gồm cả nhân viên và nhà cung cấp của họ) gây thiệt hại cho Bất động sản cho thuê và các tài sản khác của “Bên cho thuê”, “Bên thuê” phải thông báo việc đó ngay với “Bên cho thuê” .
“ Bên thuê” phải chịu trách nhiệm đối với mỗi thiệt hại nêu trên nếu không thông báo cho “ Bên cho thuê” biết. “Bên cho thuê” sẽ tính toán thiệt hại theo giá thị trường tại thời điểm đó.

ĐIỀU 13: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
“Bên cho thuê” có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng khi “Bên thuê” có một trong các hành vi sau đây.
– Nếu “Bên thuê” thanh toán chậm hơn 02 tháng tiền thuê nhà xưởng (và các chi phí khác thuộc nghĩa vụ thanh toán của “Bên thuê”).
– Nếu “Bên thuê” bị phá sản hoặc mất khả năng thanh toán hoặc tái tổ chức công ty.
– Nếu “Bên thuê” có hành vi gây thiệt hại cho “Bên cho thuê” hoặc “Bên cho thuê” tin rằng cần phải chấm dứt hợp đồng từ quan điểm kinh doanh của mình.
– Nếu có các hành vi khác vi phạm hợp đồng này bị và truy cứu trách nhiệm hình sự.
– Trong vi phạm quy định tại khoản 1, “Bên cho thuê” có quyền chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào. “Bên thuê” phải trao trả lại nhà xưởng. “Bên thuê” không thể viện dẫn lý do lấy lại tiền đặt cọc để làm căn cứ từ chối trả lại Bất động sản cho thuê.

ĐIỀU 14: HẾT HẠN HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này này sẽ hết hạn trong những trường hợp sau .
– Nếu thời hạn cho thuê kết thúc.
– Nếu hợp đồng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của các điều khoản trong hợp đồng.

ĐIỀU 15: CÁC NGUYÊN NHÂN BỒI THƯỜNG
“Bên cho thuê” không chịu trách nhiệm cho thiệt hại gây ra bởi những lý do khách quan như thiên tai, chiến tranh, bạo loạn và sự kiện bất khả kháng.
Ngay cả khi có nguyên nhân bất khả kháng, thời hạn thanh toán của “Bên thuê” theo thỏa thuận không được gia hạn thêm.

ĐIỀU 16: SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG
Cho đến trước khi hết thời hạn cho thuê, hai bên có thể đàm phán để sửa đổi các điều khoản của hợp đồng nếu có lý do chính đáng được đưa ra.

ĐIỀU 17: TRANH CHẤP
Hai bên sẽ đàm phán giải quyết các tranh chấp, bất đồng phát sinh trong hợp đồng. Cơ quan tài phán tại nơi đặt trụ sở chính của “Bên cho thuê” sẽ giải quyết các vụ kiện của tất cả các tranh chấp.

ĐIỀU 18: QUẢN LÝ
“Bên thuê” có trách nhiệm quản lý hợp lý Bất động sản cho thuê.
“ Bên thuê” có quyền lựa chọn người quản lý mảng giấy phép pháp lý và tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh và hoạt động khác có liên quan của mình.

Để xác minh việc giao kết Hợp đồng này, hai bên sẽ kí và giữ lại từng bản sao tương ứng.

Ngày 15, Tháng Chín, Năm 2009

Bên cho thuê: ————

Bên thuê: _________

error: Content is protected !!