BÊN CHO THUÊ PHẢI CHỊU LÃI DO CHẬM TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC

16:45 | |

Bình luận bản án: Bản án số 98/2015/KDTM-ST ngày 27/05/2015 về Tranh chấp hợp đồng thuê văn phòng giữa hai pháp nhân.

Điểm lưu ý: trong thực tiễn xét xử, mức lãi suất do chậm thanh toán là mức lãi suất quá hạn trung bình của ít nhất 03 Ngân hàng tại địa phương để làm căn cứ tính lãi.

Trong hợp đồng có thỏa thuận: “Bên Cho Thuê sẽ phải hoàn trả tiền đặt cọc cho Bên Thuê bằng đồng Việt Nam tương đương với số tiền bằng đô la Mỹ mà Bên Thuê đã cọc được quy đổi với tỷ giá hối đoái bán đô la Mỹ do Ngân hàng Bên Thuê có tài khoản công bố tại thời điểm hoàn trả tiền cọc mà không bị tính lãi trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng”.

Hợp đồng thuê chấm dứt ngày 26/07/2012, ngày 08/08/2012 Bên Thuê đã bàn giao lại toàn bộ mặt bằng. Tuy nhiên quá thời hạn, Bên Cho Thuê không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền cọc dù Bên Thuê đã nhiều lần gửi công văn đòi nợ. Bên Thuê đã khởi kiện ra Tòa án yêu cầu trả lại tiền cọc và yêu cầu trả lãi đối với khoản tiền cọc chậm trả đó.

Vấn đề pháp lý:

  • Số tiền cọc chậm trả đó có bị tính lãi không?
  • Nếu có thì mức lãi được tính thế nào?

Văn bản pháp lý đã kiểm tra:

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005 (“Luật Thương mại 2005”)

Quan điểm của luật sư:

  1. 2. Bên Cho Thuê có nghĩa vụ hoàn trả đặt cọc

Thỏa thuận của hai bên về việc trả tiền cọc trong hợp đồng đã giao kết không trái với quy định của pháp lệnh về ngoại hối và quy định pháp luật khác có liên quan nên thỏa thuận này sẽ có giá trị ràng buộc với các bên và trở thành nghĩa vụ trong hợp đồng.

Theo đó, Bên Thuê phải trả lại tiền đặt cọc theo thỏa thuận trong Hợp đồng và theo Điều 297 Luật thương mại.[[1]]

  1. Về số tiền lãi đối với số tiền đặt cọc chậm hoàn lại
  •  Theo Điều 306 Luật Thương Mại, Bên Cho Thuê phải chịu thêm một khoản tiền lãi đối với số tiền cọc chậm trả theo thời hạn thỏa thuận trong Hợp đồng thuê [[2]].
  • Thời điểm tính lãi bắt đầu từ khi hết thời han hoàn trả tiền cọc theo thỏa thuận của các bên như trong hợp đồng (bắt đầu tính từ ngày 27/08/2012).
  • Theo Án lệ số 09, mức lãi suất được tính bằng mức lãi suất quá hạn trung bình của ít nhất 03 Ngân hàng tại địa phương để làm căn cứ tính lãi do chậm thanh toán[[3]].

Chi tiết về việc tính thời gian lãi suất trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với luật sư của Unilaw theo địa chỉ thư legal@unilaw.vn.

 

 


[1] Khoản 1, Điều 297, Luật Thương mại 2005 quy định về Buộc thực hiện đúng hợp đồng: “1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.”

 [2] Điều 306, Luật Thương mại 2005 quy định về quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán quy định: “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

 [3] Án lệ số 09/2016/AL  Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 17/10/2016

error: Content is protected !!