VĂN BẢN CHẤP THUẬN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH 

3.000.000 

Văn bản này là văn bản chấp thuận của cá nhân cho phép người khác sử dụng hình ảnh của mình

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

1.    Tôi, ___________________ theo đây cấp và cho phép _____________________ quyền lấy, chỉnh sửa, thay đổi, sao chép, trưng bày, xuất bản, phân phối và sử dụng bất kỳ và tất cả hình ảnh hoặc video do tôi chụp để sử dụng trong và / hoặc cho bất kỳ tài liệu quảng cáo hợp pháp nào bao gồm , nhưng không giới hạn ở, bản tin, tờ rơi, áp phích, tài liệu quảng cáo, quảng cáo, thư gây quỹ, báo cáo hàng năm, bộ báo chí và các bài gửi tới các nhà báo, các trang web, các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và in ấn khác mà không phải trả tiền hoặc bất kỳ sự cân nhắc nào khác. 

2.    Sự ủy quyền này mở rộng cho tất cả các ngôn ngữ, phương tiện, định dạng và thị trường hiện đã được biết đến hoặc được phát hiện sau này.

3.    Sự ủy quyền này sẽ tiếp tục vô thời hạn, trừ khi tôi hủy bỏ sự ủy quyền này bằng văn bản.

4.    Tôi từ bỏ quyền kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ sản phẩm hoàn chỉnh nào có hình giống của tôi, bao gồm cả bản sao bằng văn bản hoặc điện tử.

5.    Tôi đồng ý rằng tôi đã được bồi thường cho việc sử dụng hình ảnh giống tôi này hoặc đã đồng ý với việc phát hành này mà không được bồi thường. Tôi từ bỏ mọi quyền đối với tiền bản quyền hoặc các khoản bồi thường khác phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng bức ảnh.

6.    Tôi hiểu và đồng ý rằng những tài liệu này sẽ trở thành tài sản của _________________ và sẽ không được trả lại.

7.    Theo đây, tôi không bị tổn hại và giải phóng _______________________ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, kiến ​​nghị và nguyên nhân dẫn đến hành động mà tôi, những người thừa kế, người đại diện, người thi hành, quản trị viên hoặc bất kỳ người nào khác có thể thực hiện khi thay mặt tôi hoặc nhân danh di sản của tôi.

Đã ký: _________________________________

Tên: _________________________________

Ngày: _________________________________

 

Tôi, ___________________ theo đây cấp và ủy quyền thay mặt cho (những) trẻ vị thành niên sau:……………………………………………………………………………………

1.    (các) Trẻ vị thành niên) _____________________ quyền lấy, chỉnh sửa, thay đổi, sao chép, triển lãm, xuất bản, phân phối và sử dụng bất kỳ và tất cả các hình ảnh hoặc video quay của (các) Trẻ vị thành niên để sử dụng trong và / hoặc cho bất kỳ các tài liệu quảng cáo hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn, bản tin, tờ rơi, áp phích, tài liệu quảng cáo, quảng cáo, thư gây quỹ, báo cáo hàng năm, bộ tài liệu báo chí, và các bài gửi tới các nhà báo, các trang web, các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và in ấn khác mà không phải trả tiền hoặc bất kỳ xem xét khác.

2.    Sự ủy quyền này mở rộng cho tất cả các ngôn ngữ, phương tiện, định dạng và thị trường hiện đã được biết đến hoặc được phát hiện sau này.

3.    Sự ủy quyền này sẽ tiếp tục vô thời hạn, trừ khi tôi rút lại ủy quyền này bằng văn bản, hoặc (các) Trẻ vị thành niên hủy bỏ ủy quyền này bằng văn bản khi đến tuổi trưởng thành.

4.    Tôi từ bỏ bất kỳ quyền nào mà tôi hoặc (các) Trẻ vị thành niên có thể có để kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ thành phẩm nào có hình ảnh giống Trẻ vị thành niên, kể cả bản sao bằng văn bản hoặc điện tử.

5.    Tôi đồng ý rằng (các) Trẻ vị thành niên đã / đã được bồi thường cho việc sử dụng (các) Trẻ vị thành niên này hoặc đã đồng ý với bản phát hành này mà không được bồi thường. Tôi từ bỏ mọi quyền đối với tiền bản quyền hoặc các khoản bồi thường khác phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng bức ảnh.

6.    Tôi hiểu và đồng ý rằng những tài liệu này sẽ trở thành tài sản của _________________ và sẽ không được trả lại.

7.    Theo đây, tôi không bị tổn hại và giải phóng _______________________ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, kiến ​​nghị và nguyên nhân dẫn đến hành động mà tôi, những người thừa kế, người đại diện, người thi hành, quản trị viên hoặc bất kỳ người nào khác có thể thực hiện khi thay mặt tôi hoặc đại diện cho di sản của tôi và (các ) bất động sản.

8.    Tôi đảm bảo rằng tôi đủ tuổi và có mọi quyền ký hợp đồng đối với (các) Vị thành niên về vấn đề này. Tôi tuyên bố thêm rằng tôi đã đọc ủy quyền, phát hành và thỏa thuận ở trên, trước khi thực hiện và tôi hoàn toàn quen thuộc với nội dung của nó.

9.    Bản phát hành này sẽ ràng buộc đối với (các) vị thành niên và tôi, cũng như những người thừa kế, đại diện pháp lý và người được chuyển nhượng tương ứng của chúng tôi.

Đã ký: _________________________________

Tên: _________________________________

Mối quan hệ với (các) vị thành niên: _________________________________

Ngày: _________________________________

Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp tư nhân 

error: Content is protected !!