Thỏa thuận nhà thầu độc lập (Tải xuống miễn phí)

Danh mục:

Mô tả

Thỏa thuận nhà thầu độc lập này (Thỏa thuận) được ký kết vào ____________________ (Ngày có hiệu lực), trước và giữa ________________________, với địa chỉ là _____________________________ (Khách hàng) và _________________, với địa chỉ là _______________________________, (Nhà thầu), được gọi riêng là Đảng và gọi chung là các Bên.

LAI LỊCH:

Nhà thầu có kinh nghiệm, kỹ năng và / hoặc kiến ​​thức sau:

_______________________________________________________________________________________

Khách hàng yêu cầu hoàn thành các công việc sau và mong muốn có sự tham gia của Nhà thầu để thực hiện các công việc đó:

_______________________________________________________________________________________

Do đó, các Bên đồng ý như sau:

 1. Dịch vụ. Khách hàng yêu cầu và Nhà thầu đồng ý thực hiện các Dịch vụ (Dịch vụ) cụ thể sau:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nhà thầu đồng ý thực hiện các nhiệm vụ và công việc liên quan đến Dịch vụ như một phần của Dịch vụ. Nếu Dịch vụ bổ sung, ngoài phạm vi của các Dịch vụ nêu trên, được yêu cầu, các Bên sẽ ký kết một thỏa thuận mới hoặc sửa đổi Thỏa thuận này.

 1. Đền bù. Các Bên đồng ý Nhà thầu sẽ được bồi thường như sau:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Quyền sở hữu Sản phẩm Công việc (Sản phẩm Công việc). Theo kết quả của Thỏa thuận này, Nhà thầu sẽ tạo ra Sản phẩm Công việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu, bản trình bày, báo cáo và những thứ tương tự, vật lý và / hoặc điện tử. Tất cả Sản phẩm Công việc sẽ thuộc sở hữu của Khách hàng. Nhà thầu không duy trì bất kỳ quyền nào đối với Sản phẩm Công việc này và sẽ chuyển giao tất cả Sản phẩm Công việc khi chấm dứt Hợp đồng này.

 2. Thuật ngữ. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực, như đã nêu ở trên và sẽ tiếp tục cho đến _______________________.

 3. Mối quan hệ nhà thầu độc lập. Các Bên đồng ý rằng Nhà thầu đang cung cấp Dịch vụ theo Hợp đồng này và hoạt động với tư cách là Nhà thầu độc lập chứ không phải với tư cách là nhân viên. Thỏa thuận này không tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc bất kỳ mối quan hệ ủy thác nào khác giữa Khách hàng và Nhà thầu.

 4. Bảo mật. Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, Khách hàng có thể cần chia sẻ thông tin độc quyền, bao gồm bí mật kinh doanh, kiến ​​thức ngành và thông tin bí mật khác, với Nhà thầu để Nhà thầu hoàn thành Dịch vụ. Nhà thầu sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin độc quyền nào này vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu cũng sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào này cho lợi ích cá nhân của Nhà thầu vào bất kỳ lúc nào. Phần này vẫn có hiệu lực đầy đủ ngay cả sau khi chấm dứt Thỏa thuận bằng việc chấm dứt tự nhiên hoặc chấm dứt sớm bởi một trong hai Bên.

 5. Chấm dứt. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bất kỳ lúc nào bởi một trong hai Bên sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên kia. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các Dịch vụ được thực hiện cho đến ngày chấm dứt, ngoại trừ trường hợp Nhà thầu vi phạm Thỏa thuận này, khi Nhà thầu không khắc phục được vi phạm đó khi có thông báo hợp lý. Sau khi chấm dứt, Nhà thầu sẽ trả lại tất cả nội dung, tài liệu và tất cả Sản phẩm Công việc cho Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

 6. Tuyên bố và Bảo đảm. Cả hai Bên tuyên bố rằng họ được ủy quyền đầy đủ để tham gia vào Thỏa thuận này. Việc thực hiện và nghĩa vụ của một trong hai Bên sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa các Bên, cá nhân và bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào khác hoặc bất kỳ luật hoặc quy định của chính phủ nào.

 7. Bồi thường. Các Bên đồng ý bồi thường và không gây tổn hại cho Bên kia, các chi nhánh tương ứng, cán bộ, đại lý, nhân viên và những người kế nhiệm được phép và chuyển nhượng chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, hình phạt, thiệt hại trừng phạt, chi phí, phí pháp lý hợp lý và các chi phí dưới bất kỳ hình thức hoặc số tiền nào, phát sinh từ sự sơ suất hoặc vi phạm Thỏa thuận này của bên bồi thường, những người kế nhiệm và chuyển nhượng tương ứng xảy ra liên quan đến Thỏa thuận này. Phần này vẫn có hiệu lực đầy đủ ngay cả sau khi chấm dứt Thỏa thuận bằng việc chấm dứt tự nhiên hoặc chấm dứt sớm bởi một trong hai Bên.

 8. Trách nhiệm hữu hạn. THEO THÔNG TƯ KHÔNG BÊN NÀO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BÊN KHÁC HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY NHƯ VẬY, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT DOANH THU HOẶC BẤT KỲ LỢI NHUẬN BẤT KỲ DOANH NGHIỆP NÀO, CHI PHÍ TRÌ HOÃN HOẶC THẤT BẠI VIỆC GIAO HÀNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC KẾT QUẢ TRỰC TIẾP CỦA MỘT BÊN ĐỐI TƯỢNG HOẶC BỐI CẢNH.

 9. Từ chối bảo hành. Nhà thầu phải hoàn thành các Dịch vụ cho các mục đích của Khách hàng và các thông số kỹ thuật của Khách hàng. NHÀ THẦU KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ NÀY SẼ TẠO BẤT KỲ LỢI NHUẬN THÊM, BÁN HÀNG, TIẾP XÚC, NHẬN THỨC THƯƠNG HIỆU HOẶC TƯƠNG TỰ. NHÀ THẦU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG NẾU BÀN GIAO KHÔNG DẪN ĐẾN KẾT QUẢ MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG.

 10. Tính hiệu lực từng phần. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì toàn bộ hoặc một phần, phần đó sẽ bị cắt khỏi phần còn lại của Thỏa thuận và tất cả các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ khi có hiệu lực và có thể thi hành được.

 11. Từ bỏ. Việc một Bên không thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào theo các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ bất kỳ việc thực thi nào tiếp theo hoặc tiếp theo quyền, quyền lực hoặc đặc quyền đó hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực nào khác , hoặc đặc quyền.

 12. Phí hợp pháp. Trong trường hợp có tranh chấp dẫn đến khởi kiện, Bên thành công sẽ được hưởng các khoản phí pháp lý của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí luật sư của mình.

 13. Hợp đồng pháp lý và ràng buộc. Thỏa thuận này là hợp pháp và ràng buộc giữa các Bên như đã nêu ở trên. Thỏa thuận này có thể được ký kết và có giá trị pháp lý và ràng buộc ở cả Hoa Kỳ và toàn Châu Âu. Mỗi Bên tuyên bố rằng họ có thẩm quyền ký kết Thỏa thuận này.

 14. Luật chính quyền và quyền tài phán. Các Bên đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi Quốc gia và / hoặc Quốc gia mà cả hai Bên hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp các Bên kinh doanh ở các Quốc gia và / hoặc Quốc gia khác nhau, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật ___________________.

 15. Toàn bộ thỏa thuận. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng Hợp đồng này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên. Trong trường hợp các Bên muốn thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào, thì các Bên sẽ làm như vậy bằng văn bản để cả hai bên cùng ký.

[ Remainder of this page intentionally left blank. Signature page follows. ]

Các Bên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên được thể hiện bằng chữ ký của họ như sau:

Khách hàng

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Nhà thầu

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

error: Content is protected !!