Mẫu thỏa thuận không tiết lộ (Tải xuống miễn phí)

Danh mục:

Mô tả

Thỏa thuận không tiết lộ và bảo mật Thỏa thuận không tiết lộ và bảo mật này (Thỏa thuận) được ký kết vào __________________ (Ngày có hiệu lực) trước và giữa ____________________ ([NAME]) đặt tại _________________________________ và ____________________ ([NAME]) đặt tại ___________________________, còn được gọi riêng là Bên và gọi chung là các Bên.

Các Bên quan tâm đến việc khám phá một cơ hội kinh doanh tiềm năng (Cơ hội). Để đánh giá đầy đủ liệu các Bên có muốn theo đuổi Cơ hội hay không, cả hai Bên cần phải trao đổi một số thông tin bí mật nhất định.

XÉT NGHIỆM VỀ việc tiết lộ và nhận thông tin bí mật, các Bên đồng ý như sau:

 1. Thông tin mật. Thông tin bí mật (Thông tin bí mật) bao gồm bất kỳ thông tin nào chỉ được biết bởi Bên tiết lộ và không được công chúng biết vào thời điểm nó được tiết lộ, cho dù hữu hình hay vô hình và thông qua bất kỳ phương tiện nào mà nó được tiết lộ.

Thông tin bí mật không bao gồm thông tin:

 1. Bên nhận đã đạt được một cách hợp pháp trước khi Bên tiết lộ thực sự tiết lộ nó;

 2. Được tiết lộ cho Bên nhận bởi một bên thứ ba không bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật;

 3. Được cung cấp cho công chúng mà không do lỗi của Bên nhận; hoặc

 4. Được yêu cầu bởi luật pháp để được tiết lộ.

 1. Sử dụng Thông tin Bí mật. Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này, các Bên sẽ có quyền truy cập và tìm hiểu Thông tin bí mật của nhau, bao gồm bí mật kinh doanh, kiến ​​thức ngành và thông tin bí mật khác. Các Bên sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin độc quyền nào này vào bất kỳ lúc nào. Các Bên cũng sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào này cho lợi ích cá nhân / doanh nghiệp của Bên tham gia bất kỳ lúc nào. Phần này vẫn có hiệu lực đầy đủ ngay cả sau khi chấm dứt quan hệ giữa các Bên bằng việc chấm dứt tự nhiên hoặc chấm dứt sớm bởi một trong hai Bên.

Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin bí mật cho nhân viên của mình khi cần thiết. Nhân viên phải được thông báo rằng Thông tin Bí mật là bí mật và nhân viên phải đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Bên nhận phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này bởi nhân viên của họ.

Trong trường hợp một Bên làm mất Thông tin bí mật hoặc vô tình tiết lộ Thông tin bí mật, Bên đó phải thông báo cho Bên kia trong vòng hai mươi bốn (24) giờ. Bên đó cũng phải thực hiện bất kỳ và tất cả các bước cần thiết để khôi phục Thông tin bí mật và ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiếp theo.

Trong trường hợp một Bên được pháp luật yêu cầu tiết lộ Thông tin bí mật, Bên đó phải thông báo cho Bên kia về yêu cầu pháp lý phải tiết lộ trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi biết được yêu cầu.

Thông báo phải được thực hiện theo Mục 9 của Thỏa thuận này.

 1. Quyền sở hữu và Quyền sở hữu. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ truyền đạt quyền, chức danh, lợi ích hoặc giấy phép trong Thông tin bí mật cho bên nhận. Thông tin Bí mật sẽ vẫn là tài sản độc quyền của bên tiết lộ.

 2. Trả lại Thông tin Bí mật. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, bên nhận phải trả lại tất cả các tài liệu hữu hình mà bên đó có chứa Thông tin bí mật mà bên nhận đã nhận được, bao gồm tất cả các bản điện tử và bản in. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ghi chú, bản ghi nhớ, bản vẽ, bản tóm tắt, đoạn trích và bất kỳ thứ gì khác bắt nguồn từ Thông tin bí mật.

 3. Thời hạn và Chấm dứt. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực như đã nêu ở trên và tiếp tục cho đến ngày __________________.

Mỗi Bên có thể kết thúc Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản cho Bên kia. Nghĩa vụ của các Bên trong việc duy trì tính bảo mật của tất cả Thông tin bí mật nhận được trong thời hạn của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vô thời hạn.

 1. Các biện pháp khắc phục. Các Bên đồng ý rằng Thông tin Bí mật là duy nhất về bản chất và thiệt hại về tiền bạc sẽ không thể khắc phục thỏa đáng việc vi phạm Thỏa thuận này có thể gây ra cho Bên bị thương. Bên bị thương có quyền yêu cầu cứu trợ theo lệnh, cũng như bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn trong luật pháp và công bằng.

 2. Mối quan hệ của các Bên.

  1. Không có thỏa thuận ràng buộc để theo đuổi cơ hội. Các Bên đồng ý rằng họ đang khám phá Cơ hội tiềm năng và việc chia sẻ Thông tin bí mật của họ không phải là nghĩa vụ pháp lý để theo đuổi Cơ hội. Mỗi Bên có quyền tự do chấm dứt các cuộc thảo luận hoặc thương lượng liên quan đến Cơ hội bất kỳ lúc nào.

  2. Không độc quyền. Các Bên hiểu rằng Thỏa thuận này không phải là một thỏa thuận độc quyền. Các Bên đồng ý rằng họ có quyền tự do ký kết các thỏa thuận tương tự khác với các bên khác.

  3. Nhà thầu độc lập. Các Bên của Hợp đồng này là các nhà thầu độc lập. Không Bên nào là đại lý, đại diện, đối tác hoặc nhân viên của Bên kia.

 3. Tổng quan.

  1. Phân công. Các Bên không được chuyển nhượng các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.

  2. Sự lựa chọn của pháp luật. Thỏa thuận này sẽ được giải thích dựa trên luật của Bang ____________________, bất kể vấn đề xung đột luật nào có thể phát sinh. Các Bên đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Bang _________________.

  3. Hoàn thành Hợp đồng. Thỏa thuận này tạo nên sự hiểu biết toàn bộ của các Bên về quyền và nghĩa vụ của mình. Thỏa thuận này thay thế mọi thông tin liên lạc bằng văn bản hoặc bằng lời nói khác giữa các Bên. Mọi thay đổi tiếp theo đối với Thỏa thuận này phải được thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của cả hai Bên.

  4. Tính hiệu lực từng phần. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì toàn bộ hoặc một phần, phần đó sẽ bị cắt khỏi phần còn lại của Thỏa thuận và tất cả các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ khi có hiệu lực và có thể thi hành được.

  5. Từ bỏ. Không Bên nào có thể từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này, trừ khi được đồng ý bằng văn bản. Nếu bất kỳ điều khoản, quyền hoặc nghĩa vụ nào được từ bỏ, nó chỉ được từ bỏ trong phạm vi được đồng ý bằng văn bản.

 4. Các thông báo. Tất cả các thông báo theo Thỏa thuận này phải được gửi qua email với yêu cầu biên nhận trả lại hoặc thư bảo đảm hoặc có xác nhận với yêu cầu biên nhận trả lại.

Thông báo sẽ được gửi như sau:

Tên

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Tên

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Các Bên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên được thể hiện bằng chữ ký của họ như sau:

Tên

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Tên

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Thỏa thuận không tiết lộ và bảo mật này (Thỏa thuận) được ký kết vào __________________ (Ngày có hiệu lực) bởi và giữa ____________________ (Người lao động) tại _________________________________ và ____________________ (Người lao động) tại ___________________________, cũng được gọi riêng là Bên, và gọi chung là các Bên.

Người sử dụng lao động và Người lao động đã tham gia vào mối quan hệ Người lao động – Người lao động. Kết quả của mối quan hệ này, Nhân viên sẽ nhận và biết được thông tin bí mật và có thể là độc quyền của Chủ nhân.

Khi XÉT ĐẾN mối quan hệ Người lao động – Người lao động cũng như những xem xét tốt và có giá trị khác, Người lao động đồng ý như sau:

 1. Thông tin mật. Thông tin bí mật (Thông tin bí mật) bao gồm bất kỳ thông tin nào chưa được công chúng biết đến, cho dù hữu hình hay vô hình, và được tiết lộ theo cách nào.

 2. Sử dụng Thông tin Bí mật. Trong suốt quá trình quan hệ giữa Người lao động và Người lao động, Người lao động sẽ có quyền truy cập và tìm hiểu Thông tin bí mật của Người sử dụng lao động, bao gồm bí mật kinh doanh, kiến ​​thức ngành và các thông tin bí mật khác. Nhân viên sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin độc quyền nào này vào bất kỳ lúc nào. Nhân viên cũng sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào này cho lợi ích cá nhân của Nhân viên vào bất kỳ lúc nào. Phần này vẫn có hiệu lực đầy đủ ngay cả sau khi chấm dứt mối quan hệ Công nhân viên bằng việc một Bên chấm dứt tự nhiên hoặc chấm dứt sớm.

Trong trường hợp Nhân viên làm mất Thông tin mật hoặc vô tình tiết lộ Thông tin mật, Nhân viên phải thông báo cho Người lao động trong vòng hai mươi bốn (24) giờ. Nhân viên cũng phải thực hiện bất kỳ và tất cả các bước cần thiết để khôi phục Thông tin bí mật và ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiếp theo.

Trong trường hợp Nhân viên được pháp luật yêu cầu tiết lộ Thông tin bí mật, Nhân viên phải thông báo cho Nhân viên về yêu cầu pháp lý phải tiết lộ trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi biết yêu cầu.

Thông báo phải được thực hiện theo Mục 8 của Thỏa thuận này.

 1. Quyền sở hữu và Quyền sở hữu. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ truyền đạt quyền, chức danh, lợi ích hoặc giấy phép trong Thông tin bí mật cho Nhân viên. Thông tin Bí mật sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Nhà tuyển dụng.

 2. Trả lại Thông tin Bí mật. Trong trường hợp mối quan hệ giữa Người lao động và Người lao động bị chấm dứt hoặc theo yêu cầu của Người lao động, Người lao động phải trả lại tất cả các tài liệu hữu hình mà Người lao động có chứa Thông tin bí mật, bao gồm tất cả các bản điện tử và bản in trong vòng hai mươi bốn (24) giờ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ghi chú, bản ghi nhớ, bản vẽ, hình vẽ nguệch ngoạc, tóm tắt, đoạn trích và bất kỳ thứ gì khác mà Nhân viên có được bắt nguồn từ Thông tin bí mật.

 3. Thời hạn và Chấm dứt. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ Ngày có hiệu lực được nêu ở trên và sẽ có hiệu lực vô thời hạn.

 4. Các biện pháp khắc phục. Các Bên đồng ý rằng Thông tin Bí mật là duy nhất về bản chất và thiệt hại về tiền bạc sẽ không thể khắc phục thỏa đáng việc vi phạm Thỏa thuận này có thể gây ra cho Chủ lao động. Trong trường hợp vi phạm Thỏa thuận này, Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu các biện pháp kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng. Chủ lao động cũng có thể tìm kiếm biện pháp cứu trợ theo lệnh, cũng như bất kỳ biện pháp xử lý nào khác có sẵn trong luật pháp và công bằng.

 5. Tổng quan

  1. Phân công. Các Bên không được chuyển nhượng các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.

  2. Sự lựa chọn của pháp luật. Cái này…

error: Content is protected !!