Mẫu Hợp đồng Tranh – SignWell, Trước đây là Docsketch

Danh mục:

Mô tả

Hợp đồng sơn này (Hợp đồng) được ký kết vào ____________________ (Ngày có hiệu lực), trước và giữa ________________________, với địa chỉ của _____________________________ (Nhà thầu) và _________________, với địa chỉ là _______________________________, (Khách hàng), cũng được gọi riêng là Đảng, và gọi chung là các Bên.

 1. Dịch vụ sơn. Khách hàng mong muốn có được các dịch vụ của Nhà thầu để thực hiện các công việc sau:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(các dịch vụ).

Các Dịch vụ sẽ được thực hiện tại địa chỉ sau:

_____________________________________________________________________________

(bất động sản).

Nhà thầu đồng ý cung cấp lao động, vật liệu và vật tư cần thiết để thực hiện Dịch vụ phù hợp với các điều khoản và điều kiện có trong Hợp đồng này. Sau khi hoàn thành các Dịch vụ, Nhà thầu sẽ loại bỏ tất cả vật liệu, vật tư và các mảnh vụn khác khỏi Tài sản.

 1. Các thay đổi trong Dịch vụ. Khách hàng có thể yêu cầu các thay đổi hợp lý đối với Dịch vụ được mô tả trong Phần 1. Mọi thay đổi đối với Dịch vụ phải được lập thành văn bản và có chữ ký của cả Nhà thầu và Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ có thể dẫn đến các khoản phí bổ sung và kéo dài Lịch trình sơn được mô tả trong Phần 3.

 2. Lịch sơn. Nhà thầu sẽ hoàn thành các Dịch vụ theo đúng tiến độ sau đây. Khách hàng đồng ý rằng tất cả các ngày có thể thay đổi nếu Khách hàng yêu cầu bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào đối với Dịch vụ. Ngày hoàn thành còn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Ngày bắt đầu: __________________

Quan trọng (___%) Ngày hoàn thành: __________________

Ngày hoàn thành đầy đủ: __________________

 1. Lịch trình thanh toán. Khách hàng đồng ý thanh toán cho Nhà thầu Tổng số tiền thanh toán được nêu dưới đây cho các Dịch vụ phù hợp với tiến độ sau:

Khi thực hiện Hợp đồng: $ _______________________

Sau khi hoàn thành ___% Dịch vụ: $ _______________________

Sau khi hoàn thành tất cả các Dịch vụ: $ _______________________

TỔNG SỐ TIỀN DOANH THU: $ _______________________

Nhà thầu đồng ý cung cấp cho Khách hàng tất cả các chi phí (tức là vật liệu và nhân công) theo yêu cầu của Khách hàng.

 1. Các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của nhà thầu. Khách hàng đồng ý rằng nếu Nhà thầu không thể hoàn thành Dịch vụ trước Ngày hoàn thành vì những lý do không phải do Nhà thầu gây ra (ví dụ: sự sẵn có của vật tư cần thiết, màu sơn cụ thể, v.v.) hoặc do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của Nhà thầu (chẳng hạn như hỏa hoạn, lũ lụt, hành động của Chúa, phá hoại, v.v.), Nhà thầu sẽ không bị coi là đã vi phạm Hợp đồng này và thời gian để Nhà thầu hoàn thành Dịch vụ sẽ được kéo dài thêm một khoảng thời gian hợp lý cần thiết cho Nhà thầu hoàn thành các Dịch vụ và theo một lịch trình được các Bên nhất trí. Thời gian để Khách hàng thanh toán Dịch vụ cho Nhà thầu sẽ được kéo dài theo cách tương tự.

 2. Biện pháp phòng ngừa an toàn. Nhà thầu sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn hợp lý khi thực hiện các Dịch vụ. Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc, quy định và mệnh lệnh hiện hành của cơ quan công quyền vì sự an toàn của con người và tài sản. Khách hàng đồng ý giữ cho Tài sản tránh khỏi tất cả các mối nguy hiểm đã biết và tiềm ẩn. Khách hàng cũng đồng ý giữ tất cả vật nuôi ra khỏi khu vực làm việc của Khách hàng.

 3. Chấm dứt. Khách hàng có thể chấm dứt Hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản: (a) nếu Nhà thầu có bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đối với Hợp đồng này và không sửa chữa vi phạm trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày thông báo vi phạm; hoặc (b) nếu Nhà thầu liên tục không cung cấp Dịch vụ theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận được và sự hài lòng hợp lý của Khách hàng.

Nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản: (a) nếu Khách hàng không thực hiện các khoản thanh toán theo yêu cầu và quy định tại Mục 4 trong vòng hai (2) ngày kể từ ngày thông báo về việc không thanh toán; hoặc (b) nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ vi phạm trọng yếu nào khác, phi tài chính và không sửa chữa vi phạm trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày thông báo về vi phạm.

 1. Toàn bộ thỏa thuận. Tài liệu này phản ánh toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên và phản ánh sự hiểu biết đầy đủ của các Bên về vấn đề này. Hợp đồng này thay thế tất cả các tuyên bố bằng văn bản và bằng miệng trước đây. Không được sửa đổi, thay đổi, bổ sung Hợp đồng trừ trường hợp hai Bên ký kết bằng văn bản.

 2. Giải quyết tranh chấp và Phí pháp lý. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này mà hai bên không thể giải quyết được bằng thỏa thuận, các Bên đồng ý tham gia hòa giải. Nếu vấn đề không thể được giải quyết thông qua hòa giải và hành động pháp lý xảy ra sau đó, Bên thành công sẽ được hưởng các khoản phí pháp lý của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí luật sư của mình.

 3. Hợp đồng pháp lý và ràng buộc. Hợp đồng này là hợp pháp và ràng buộc giữa các Bên như đã nêu ở trên. Hợp đồng này có thể được ký kết và có giá trị pháp lý và ràng buộc ở cả Hoa Kỳ và toàn Châu Âu. Mỗi Bên tuyên bố rằng họ có thẩm quyền ký kết Hợp đồng này.

 4. Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị coi là vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và có hiệu lực thi hành. Nếu Tòa án nhận thấy rằng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, nhưng bằng cách hạn chế điều khoản đó, điều khoản đó sẽ trở nên hợp lệ và có thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là được viết, hiểu và thực thi ở mức giới hạn.

 5. Từ bỏ. Việc một trong hai Bên không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không được coi là sự từ bỏ hoặc hạn chế quyền của Bên đó trong việc thực thi sau đó và buộc tuân thủ nghiêm ngặt mọi điều khoản của Hợp đồng này.

 6. Luật áp dụng. Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của tiểu bang nơi có Tài sản, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ xung đột nào của các quy định pháp luật.

BẰNG CÁCH KÝ KẾT DƯỚI ĐÂY, KHÁCH HÀNG CẢM NHẬN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU HỢP ĐỒNG NÀY VÀ RẰNG KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ TRONG HỢP ĐỒNG NÀY. KHÁCH HÀNG KHÔNG NÊN KÝ HỢP ĐỒNG NÀY NẾU CÓ BẤT KỲ KHOẢNG CÁCH NÀO. KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP BẢN SAO HỢP ĐỒNG NÀY TẠI THỜI ĐIỂM KÝ KẾT.

[The remainder of this page is intentionally left blank.  Signature page follows.]

Các Bên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên được thể hiện bằng chữ ký của họ như sau:

Nhà thầu

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Khách hàng

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

error: Content is protected !!