HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

3.000.000 

Mục đích của hợp đồng đào tao là phát triển mối quan hệ đào tạo giữa các Bên để nâng cao các kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và / hoặc kinh doanh của Khách hàng và tạo ra một kế hoạch để thực hiện các mục tiêu đó thông qua các tương tác kích thích và sáng tạo với kết quả cuối cùng của việc tối đa hóa tiềm năng cá nhân và / hoặc nghề nghiệp của Khách hàng.

Mô tả

Hợp đồng đào tạo được ký kết vào ____________________ (Ngày có hiệu lực), trước và giữa ________________________, với địa chỉ là _____________________________ (Huấn luyện viên) và _________________, với địa chỉ là _______________________________, (Khách hàng), gọi chung là các Bên.

Điều 1.       Mục đích của Thỏa thuận:

Mục đích của Thỏa thuận này là phát triển mối quan hệ đào tạo giữa các Bên để nâng cao các mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp và / hoặc kinh doanh của Khách hàng và tạo ra một kế hoạch để thực hiện các mục tiêu đó thông qua các tương tác kích thích và sáng tạo với kết quả cuối cùng của việc tối đa hóa tiềm năng cá nhân và / hoặc nghề nghiệp của Khách hàng (Dịch vụ Đào tạo).

Điều 2.       Các bên đồng ý như sau:

Mục tiêu đào tạo. Khách hàng mong muốn tham gia các dịch vụ Huấn luyện viên để đạt được các mục tiêu sau / để tối đa hóa lĩnh vực sau trong cuộc sống của Khách hàng:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Điều 3.       Phí đào tạo.

Để đổi lấy dịch vụ đào tạo, Khách hàng đồng ý thanh toán cho Huấn luyện viên các khoản phí sau và theo lịch trình sau:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Điều 4.       Lịch trình đào tạo.

Các Bên đồng ý gặp mặt _____________ [by telephone/in person (choose one)] ___________ ngày mỗi _________ [week/month (choose one)] vì ________ [minutes/hours (choose one)]. Huấn luyện viên_____________ [will/will not (choose one)] có sẵn qua điện thoại và / hoặc email giữa các phiên đã lên lịch.

Điều 5.       Nhiệm vụ & Trách nhiệm của Mối quan hệ Huấn luyện viên – Khách hàng.

1.    Mối quan hệ kinh doanh và / hoặc đào tạo là mối quan hệ hợp tác giữa hai hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức. Mối quan hệ này là quan hệ đối tác pháp lý. Mỗi Bên phải duy trì các nghĩa vụ của mình để mối quan hệ đào tạo thành công.

2.    Huấn luyện viên đồng ý duy trì đạo đức và tiêu chuẩn hành vi được thiết lập bởi Liên đoàn Huấn luyện viên Quốc tế (IFC), một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về đào tạo.

3.    Khách hàng đồng ý giao tiếp trung thực, cởi mở với các phản hồi và đề xuất, đồng thời hoàn toàn tham gia và cống hiến hết mình cho quá trình đào tạo.

4.    Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng đào tạo là một quá trình toàn diện có thể khám phá các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của Khách hàng, bao gồm công việc, tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ, nhưng cuối cùng Khách hàng quyết định cách Khách hàng kết hợp đào tạo vào từng khía cạnh của cuộc sống.

5.    Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc triển khai các kỹ thuật được khám phá thông qua đào tạo.

Điều 6.       Bảo mật.

1.    Mối quan hệ đào tạo này, cũng như tất cả thông tin (vật lý hoặc bằng lời nói) mà Khách hàng chia sẻ với Huấn luyện viên như một phần của mối quan hệ này, bị ràng buộc bởi các nguyên tắc bảo mật được quy định trong Bộ luật Đạo đức ICF.

2.    Huấn luyện viên đồng ý không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Khách hàng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng. Huấn luyện viên có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin bí mật cho cơ quan chức năng.

Điều 7.       Chính sách hủy.

1.    Khách hàng đồng ý thông báo cho Huấn luyện viên trước __ giờ về bất kỳ buổi học đã lên lịch nào mà Khách hàng cần hủy.

2.    Huấn luyện viên có quyền tính phí Khách hàng cho phiên đã lên lịch đối với một cuộc họp bị bỏ lỡ / bị hủy.

Điều 8.       Chấm dứt hợp đồng.

Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào sau ________ ngày thông báo bằng văn bản cho bên kia theo địa chỉ được cung cấp ở trên.

Điều 9.       Trách nhiệm hữu hạn.

1.    Huấn luyện viên không đưa ra đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào, được thể hiện hoặc ngụ ý đối với các dịch vụ đào tạo được thương lượng, đồng ý và cung cấp.

2.    Trong mọi trường hợp, Huấn luyện viên sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt nào. Bất chấp mọi thiệt hại mà Khách hàng có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm của Huấn luyện viên theo Thỏa thuận này và biện pháp khắc phục dành riêng cho Khách hàng, sẽ được giới hạn ở số tiền Khách hàng thực trả cho Huấn luyện viên theo Thỏa thuận này đối với tất cả các dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua và bao gồm cả việc chấm dứt ngày.

3.    Khách hàng đồng ý rằng Huấn luyện viên không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc việc không thực hiện nào, hoặc đối với bất kỳ kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp nào của bất kỳ dịch vụ nào do Huấn luyện viên cung cấp.

Điều 10.    Toàn bộ thỏa thuận.

Tài liệu này phản ánh toàn bộ thỏa thuận giữa Huấn luyện viên và Khách hàng và phản ánh sự hiểu biết đầy đủ của các Bên về vấn đề này. Thỏa thuận này thay thế tất cả các tuyên bố bằng văn bản và bằng miệng trước đây. Thỏa thuận không được sửa đổi, thay đổi, bổ sung ngoại trừ bằng văn bản có chữ ký của cả Huấn luyện viên và Khách hàng.

Điều 11.    Giải quyết tranh chấp và Phí pháp lý.

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này mà hai bên không thể giải quyết được, các Bên đồng ý … giải quyết mọi tranh chấp tại toà án có thẩm quyền.

Xem thêm:

Hợp đồng thuê chuyên gia

error: Content is protected !!