Hợp đồng thuê chuyên gia

3.000.000 

Mẫu Hợp đồng thuê chuyên gia này nhằm thiết lập quan hệ hợp tác giữa công ty có nhu cầu thuê và cá nhân có chuyên môn và trình độ cao. Mẫu hợp đồng này được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, hợp đồng này không phù hợp với mọi trường hợp cụ thể. Khác hàng có thể sử dụng dịch vụ tuỳ chỉnh hợp đồng với mức phí dưới đây.

Mô tả

Hợp đồng thuê chuyên gia này (Hợp đồng) được ký kết vào ____________________ (Ngày có hiệu lực), trước và giữa ________________________, với địa chỉ là _____________________________ (Khách hàng) và _________________, với địa chỉ là _______________________________, (Nhà cung cấp dịch vụ), cũng như từng cá nhân được gọi là Đảng, và gọi chung là các Bên.

 

 1. Dịch vụ.

Khách hàng yêu cầu và Nhà cung cấp dịch vụ đồng ý thực hiện các dịch vụ cụ thể sau (Dịch vụ):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Đền bù.

Các Bên đồng ý rằng Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ được bồi thường như sau:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Quyền sở hữu Sản phẩm Công việc.

Theo kết quả của Thỏa thuận này, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra các sản phẩm cụ thể, được gọi là Sản phẩm Công việc, bao gồm, nhưng không giới hạn, tài liệu, bản trình bày, báo cáo và những thứ tương tự, vật lý và / hoặc điện tử. Tất cả Sản phẩm Công việc sẽ thuộc sở hữu của Khách hàng. Nhà cung cấp Dịch vụ không duy trì bất kỳ quyền nào đối với Sản phẩm Công việc này và sẽ chuyển giao tất cả Sản phẩm Công việc khi chấm dứt Hợp đồng thuê chuyên gia này.

 1. Thuật ngữ.

Hợp đồng thuê chuyên gia này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực, như đã nêu ở trên và sẽ tiếp tục cho đến ___________________.

 1. Mối quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Các Bên đồng ý rằng Nhà cung cấp Dịch vụ đang cung cấp Dịch vụ theo Hợp đồng thuê chuyên gia này và hoạt động như một nhà thầu độc lập chứ không phải với tư cách là một nhân viên. Hợp đồng thuê chuyên gia này không tạo ra mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc bất kỳ mối quan hệ ủy thác nào khác giữa Khách hàng và Nhà cung cấp dịch vụ.

 2. Bảo mật. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng thuê chuyên gia này, Khách hàng có thể cần chia sẻ thông tin độc quyền, bao gồm bí mật kinh doanh, kiến ​​thức ngành và thông tin bí mật khác, cho Nhà cung cấp dịch vụ để Nhà cung cấp dịch vụ hoàn thành các Dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin độc quyền nào này vào bất kỳ lúc nào. Nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào này cho lợi ích cá nhân của Nhà cung cấp dịch vụ vào bất kỳ lúc nào. Phần này vẫn có hiệu lực đầy đủ ngay cả sau khi chấm dứt Hợp đồng thuê chuyên gia bằng cách chấm dứt tự nhiên hoặc chấm dứt sớm bởi một trong hai Bên.

 3. Chấm dứt. Một trong hai Bên có thể chấm dứt Hợp đồng thuê chuyên gia này bất kỳ lúc nào khi có thông báo bằng văn bản cho Bên kia. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các Dịch vụ được thực hiện cho đến ngày chấm dứt, ngoại trừ trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ vi phạm Hợp đồng thuê chuyên gia này, khi Nhà cung cấp dịch vụ không khắc phục được vi phạm đó theo thông báo hợp lý.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng thuê chuyên gia, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ trả lại tất cả nội dung, tài liệu và tất cả Sản phẩm công việc cho Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng không quá ba mươi (30) ngày sau ngày chấm dứt Hợp đồng thuê chuyên gia.

 1. Tuyên bố và Bảo đảm. Cả hai Bên tuyên bố rằng họ được ủy quyền đầy đủ để ký kết Hợp đồng thuê chuyên gia này. Việc thực hiện và nghĩa vụ của một trong hai Bên sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa các Bên, cá nhân và bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào khác hoặc bất kỳ luật hoặc quy định của chính phủ nào.

 2. Bồi thường. Các Bên đồng ý bồi thường và không gây tổn hại cho Bên kia, các chi nhánh tương ứng, cán bộ, đại lý, nhân viên và những người kế nhiệm được phép và chuyển nhượng chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, hình phạt, thiệt hại trừng phạt, chi phí, phí pháp lý hợp lý và chi phí dưới bất kỳ hình thức hoặc số tiền nào, phát sinh từ sự sơ suất hoặc vi phạm Hợp đồng này của Bên bồi thường, những người kế nhiệm và chuyển nhượng tương ứng xảy ra liên quan đến Hợp đồng này. Phần này vẫn có hiệu lực đầy đủ ngay cả sau khi chấm dứt Hợp đồng bằng cách chấm dứt tự nhiên hoặc chấm dứt sớm bởi một trong hai Bên.

 3. Trách nhiệm hữu hạn. THEO THÔNG TƯ KHÔNG CÓ THÔNG TƯ NÀO, BÊN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BÊN KHÁC HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA HỢP ĐỒNG NÀY NHƯ VẬY, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC MẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN HOẶC MẤT KINH DOANH, CHI PHÍ TRÌ HOÃN HOẶC THẤT BẠI VIỆC GIAO HÀNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC KẾT QUẢ TRỰC TIẾP CỦA MỘT BÊN BẰNG SỰ TIÊU CỰC HOẶC BẰNG CÁCH NÀO.

 4. Từ chối bảo hành. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ hoàn thành các Dịch vụ cho các mục đích của Khách hàng và các thông số kỹ thuật của Khách hàng. NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ NÀY SẼ TẠO BẤT KỲ LỢI NHUẬN THÊM, BÁN HÀNG, TIẾP XÚC, CÔNG NHẬN THƯƠNG HIỆU HOẶC TƯƠNG TỰ. NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NẾU BÊN GIAO HÀNG KHÔNG DẪN ĐẾN (Các) KẾT QUẢ MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG.

 5. Tính hiệu lực từng phần. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì toàn bộ hoặc một phần, phần đó sẽ bị cắt khỏi phần còn lại của Hợp đồng và tất cả các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực thi hành.

 6. Từ bỏ. Việc một Bên không thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào theo các điều khoản của Hợp đồng này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ việc thực hiện quyền, quyền lực hoặc đặc quyền đó hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực nào khác. , hoặc đặc quyền.

 7. Phí hợp pháp. Trong trường hợp tranh chấp dẫn đến khởi kiện, Bên thành công sẽ được hưởng các khoản phí pháp lý của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí luật sư của mình.

 8. Hợp đồng pháp lý và ràng buộc. Hợp đồng này là hợp pháp và ràng buộc giữa các Bên như đã nêu ở trên. Hợp đồng này có thể được ký kết và có giá trị pháp lý và ràng buộc ở cả Hoa Kỳ và toàn Châu Âu. Mỗi Bên tuyên bố rằng họ có thẩm quyền ký kết Hợp đồng này.

 9. Luật chính quyền và quyền tài phán. Các Bên đồng ý rằng Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi Quốc gia và / hoặc Quốc gia mà cả hai Bên kinh doanh. Trong trường hợp các Bên kinh doanh ở các Quốc gia và / hoặc Quốc gia khác nhau, Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi luật ________________.

 10. Toàn bộ thỏa thuận. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng Hợp đồng này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên. Trong trường hợp các Bên muốn thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào, thì các Bên sẽ làm như vậy bằng văn bản để cả hai bên cùng ký.

 

Các Bên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên được thể hiện bằng chữ ký của họ như sau:

 

Khách hàng

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

 

Nhà cung cấp dịch vụ

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Các hợp đồng và biểu mẫu liên quan: Mẫu thỏa thuận đại lý và hợp đồng tuyển dụng. Xem thêm hợp đồng thuê thương mại

 

error: Content is protected !!