Biên bản ghi nhớ (Mẫu miễn phí)

Danh mục:

Mô tả

Biên bản ghi nhớ này (MOU) được ký kết vào ____________________ (Ngày có hiệu lực), trước và giữa ________________________, với địa chỉ là _____________________________ ([Name]) và _________________, với địa chỉ là _______________________________, ([Name]), còn được gọi riêng là Bên và gọi chung là các Bên.

XÉT RẰNG, các Bên mong muốn ký kết một thỏa thuận để ___________________________________________________________________________________; và

XÉT RẰNG, các Bên mong muốn ghi nhớ các điều khoản và điều kiện nhất định của nỗ lực dự kiến ​​của họ;

BÂY GIỜ VÌ VẬY, khi xem xét các lời hứa và giao ước chung có trong tài liệu này, các Bên đồng ý như sau:

 1. Mục đích và Phạm vi. Các Bên dự định MOU này cung cấp nền tảng và cấu trúc cho bất kỳ và tất cả các thỏa thuận ràng buộc có thể dự kiến ​​trước liên quan đến ___________________________________

______________________________________________________________________________.

Biên bản ghi nhớ này không nên thiết lập hoặc tạo ra bất kỳ loại thỏa thuận hoặc nghĩa vụ chính thức nào. Thay vào đó, đó là một thỏa thuận giữa các Bên làm việc cùng nhau theo cách thức để khuyến khích bầu không khí hợp tác và liên minh nhằm hỗ trợ một quan hệ đối tác hiệu quả và hiệu quả nhằm thiết lập và duy trì các mục tiêu và cam kết liên quan đến tất cả các vấn đề liên quan đến _______________________________________________________.

 1. Mục tiêu. Các Bên đồng ý như sau:

  1. Các Bên sẽ làm việc cùng nhau trong nỗ lực hợp tác và phối hợp để mang lại thành tựu và hoàn thành mục đích của Biên bản ghi nhớ.

  2. Biên bản ghi nhớ này không có mục đích hạn chế các Bên của Thỏa thuận này tham gia hoặc sự tham gia của họ với bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức công hoặc tư khác.

  3. Các Bên sẽ cùng đóng góp và tham gia vào bất kỳ và tất cả các giai đoạn của việc lập kế hoạch và phát triển __________________________________________ ở mức tối đa có thể.

  4. Biên bản ghi nhớ này không nhằm tạo ra bất kỳ quyền, lợi ích và / hoặc trách nhiệm tin cậy của hoặc giữa các Bên.

  5. Biên bản ghi nhớ sẽ không bắt buộc mỗi Bên phải cung cấp vốn để duy trì và / hoặc duy trì _______________________________________________.

 2. Thuật ngữ. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực, như đã nêu ở trên và sẽ tiếp tục cho đến ___________________.

 3. Chấm dứt. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bất kỳ lúc nào bởi một trong hai Bên sau ______ ngày thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

 4. Tuyên bố và Bảo đảm. Cả hai Bên tuyên bố rằng họ được ủy quyền đầy đủ để tham gia vào Thỏa thuận này. Việc thực hiện và nghĩa vụ của một trong hai Bên sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa các Bên, cá nhân và bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào khác hoặc bất kỳ luật hoặc quy định của chính phủ nào.

 5. Bồi thường. Các Bên đồng ý bồi thường và không gây tổn hại cho Bên kia, các chi nhánh tương ứng, cán bộ, đại lý, nhân viên và những người kế nhiệm được phép và chuyển nhượng chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, hình phạt, thiệt hại trừng phạt, chi phí, phí pháp lý hợp lý và chi phí dưới bất kỳ hình thức hoặc số tiền nào, phát sinh từ sự sơ suất hoặc vi phạm Thỏa thuận này của bên bồi thường, những người kế nhiệm và chuyển nhượng tương ứng xảy ra liên quan đến Thỏa thuận này. Phần này vẫn có hiệu lực đầy đủ ngay cả sau khi chấm dứt Thỏa thuận bằng cách chấm dứt tự nhiên hoặc chấm dứt sớm bởi một trong hai bên.

 6. Trách nhiệm hữu hạn. THEO THÔNG TƯ KHÔNG BÊN NÀO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BÊN KHÁC HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY NHƯ VẬY, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC MẤT DOANH THU HOẶC BẤT KỲ LỢI NHUẬN HOẶC MẤT KINH DOANH, CHI PHÍ TRÌ HOÃN HOẶC THẤT BẠI VIỆC GIAO HÀNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC KẾT QUẢ TRỰC TIẾP CỦA MỘT BÊN ĐỐI TƯỢNG HOẶC BỐI CẢNH.

 7. Tính hiệu lực từng phần. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì toàn bộ hoặc một phần, phần đó sẽ bị cắt khỏi phần còn lại của Thỏa thuận và tất cả các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ khi có hiệu lực và có thể thi hành được.

 8. Từ bỏ. Việc một Bên không thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào theo các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ bất kỳ việc thực hiện quyền, quyền lực hoặc đặc quyền đó hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực nào khác. , hoặc đặc quyền.

 9. Phí hợp pháp. Trong trường hợp có tranh chấp dẫn đến khởi kiện, bên thành công sẽ được hưởng các khoản phí pháp lý của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí luật sư của mình.

 10. Hợp đồng pháp lý và ràng buộc. Thỏa thuận này là hợp pháp và ràng buộc giữa các Bên như đã nêu ở trên. Thỏa thuận này có thể được ký kết và có giá trị pháp lý và ràng buộc ở cả Hoa Kỳ và toàn Châu Âu. Mỗi Bên tuyên bố rằng họ có thẩm quyền ký kết Thỏa thuận này.

 11. Luật chính quyền và quyền tài phán. Các Bên đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi Quốc gia và / hoặc Quốc gia mà cả hai Bên hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp các Bên kinh doanh ở các Quốc gia và / hoặc Quốc gia khác nhau, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật ____________________.

 12. Toàn bộ thỏa thuận. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng Hợp đồng này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên. Trong trường hợp các Bên muốn thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào, thì các Bên sẽ làm như vậy bằng văn bản để cả hai bên cùng ký.

Các Bên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên được thể hiện bằng chữ ký của họ như sau:

Tên

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Tên

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

Hợp đồng và Mẫu liên quan: Thỏa thuận bồi thường và Mẫu thỏa thuận cho vay

error: Content is protected !!