Biểu mẫu phát hành video (Mẫu miễn phí)

Danh mục:

Mô tả

Tôi, ___________________ theo đây cấp và cho phép _____________________ quyền lấy, chỉnh sửa, thay đổi, sao chép, trưng bày, xuất bản, phân phối và sử dụng bất kỳ và tất cả video do tôi quay để sử dụng vào và / hoặc cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào.

Sự ủy quyền này mở rộng cho tất cả các ngôn ngữ, phương tiện, định dạng và thị trường hiện đã được biết đến hoặc được phát hiện sau này.

Sự ủy quyền này sẽ tiếp tục vô thời hạn, trừ khi tôi hủy bỏ sự ủy quyền này bằng văn bản.

Tôi từ bỏ quyền kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ sản phẩm hoàn chỉnh nào có hình giống của tôi xuất hiện.

Tôi đồng ý rằng tôi đã được bồi thường cho việc sử dụng hình ảnh giống tôi này hoặc đã đồng ý với việc phát hành này mà không được bồi thường. Tôi từ bỏ mọi quyền đối với tiền bản quyền hoặc các khoản bồi thường khác phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng video.

Tôi hiểu và đồng ý rằng những tài liệu này sẽ trở thành tài sản của _________________ và sẽ không được trả lại.

Theo đây, tôi không bị tổn hại và giải phóng _______________________ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, kiến ​​nghị và nguyên nhân dẫn đến hành động mà tôi, những người thừa kế, người đại diện, người thi hành, quản trị viên hoặc bất kỳ người nào khác có thể thực hiện khi thay mặt tôi hoặc nhân danh di sản của tôi.

Đã ký: _____________________________________

Tên: _____________________________________

Ngày: _____________________________________

error: Content is protected !!