LUẬT SƯ VỀ LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản gồm nhà, đất và các công trình trên đất. Bất động sản có lẽ là tài sản lớn nhất bạn từng sở hữu hoặc thực hiện giao dịch. Do đó, bạn nên cần một luật sư về luật bất động sản để hướng dẫn bạn trong quá trình làm thủ tục sở hữu  hoặc giao dịch pháp lý. Luật sư về luật bất động sản chuyên về các vấn đề liên quan đến tài sản, từ xin giấy chứng nhận quyền sở hữu, chuẩn bị tài liệu giao dịch đến xử lý tranh chấp giữa các bên.

Pháp luật về bất động sản

Pháp luật bất động sản bao gồm các định về cách thức sở hữu bất động sản, các giao dịch bất động sản (mua bán, tặng cho, thừa kế, thế chấp) bất động sản (nhà, đất đai và bất kỳ công trình kiến trúc nào trên đó). Nó cũng bao gồm các vấn đề pháp lý liên quan đến bất kỳ thứ gì gắn liền với tài sản hoặc cấu trúc, chẳng hạn như thiết bị và đồ đạc.

Làm các thủ tục sở hữu bất động sản

Luật bất động sản bao gồm các quy định pháp luật phức tạp,chồng chéo như các quy định về quy hoạch, giấy chứng nhận sở hữu, thuế, xây dựng. Trong quá trình làm các thủ tục sở hữu bất động sả. Bạn nên có một luật sư về luật bất động sản để thực hiện các công việc kiểm tra vị trí quy hoạch của bất động sản, tư vấn khai báo nguồn gốc đất, tài sản thế nào để được hưởng mức thuế ít nhất, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận sở hữu bất động sản và giao dịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình này.

Các giao dịch bất động sản

Một luật sư bất động sản chuẩn bị hoặc xem xét tất cả các tài liệu được ký khi kết thúc giao dịch mua bất động sản. Đảm bảo thủ tục giấy tờ và tư vấn về bất kỳ vấn đề hoặc thiếu sót nào với tài liệu. Sau đó, luật sư có mặt tại thời điểm kết thúc để đại diện cho quyền lợi của người mua (hoặc người bán).

Một luật sư bất động sản được trang bị để chuẩn bị và xem xét các tài liệu liên quan đến hợp đồng mua bán, tài liệu thế chấp, tài liệu chủ quyền và tài liệu chuyển nhượng. Họ cũng được thuê để xử lý một giao dịch sẽ luôn tham gia kết thúc phiên giao dịch với người mua. Chốt lại là khi thanh toán xong tiền và chuyển nhượng quyền sở hữu. Luật sư ở đó để đảm bảo việc chuyển nhượng là hợp pháp, ràng buộc và vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

Trong quá trình mua bất động sản, luật sư bất động sản và nhân viên có thể chuẩn bị tài liệu, viết các hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu, hoàn thành việc tìm kiếm quyền sở hữu đối với tài sản đó và xử lý việc chuyển tiền cho giao dịch mua.

Các tranh chấp liên quan đến bất động sản

Trong trường hợp có tranh chấp về bất động sản, chẳng hạn như các vấn đề về quyền sở hữu, lô đất, hoặc các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng, luật sư sẽ giải quyết vấn đề đó.

Một luật sư bất động sản cũng có thể đại diện pháp lý cho người mua hoặc người bán khi tranh chấp kết thúc tại phòng xử án. Luật sư bất động sản thu thập dữ kiện từ cả hai bên của tranh chấp và cố gắng đưa chúng ra giải quyết.

error: Content is protected !!