LUẬT SƯ VỀ LUẬT HÀNG HẢI

Luật sư về luật hàng hải là gì?

Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự cố hoặc tình huống trên biển, trên đường thủy hoặc trong hành trình của tàu đều có thể phải nhờ đến sự hỗ trợ của luật sư về luật hàng hải. Luật sư về luật hàng hải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một trong các bên liên quan đến vụ việc. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng mọi vấn đề liên quan đến luật hàng hải đều được giải quyết một cách công bằng tại tòa án.

Ai là người cần luật sư về luật hàng hải?

Các bên có quyền và lợi ích liên quan đến sự cố hoặc tình huống trên biển trong hành trình của tàu có thể cần luật sư về luật hàng hải. Luật sư của Unilaw có kinh nghiệm làm đại diện cho các bên trong các vụ việc hàng hải trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam những có áp dụng pháp luật Việt Nam.

  • Đại diện cho các Hiệp hội Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và công ty bảo hiểm thân/vỏ tàu;
  • Đại diện cho chủ tàu về các vấn đề liên quan đến tai nạn;
  • Đại diện cho người có quyền nhận hàng, nhà bảo hiểm hàng hóa và các bên có quyền lợi về hàng hóa trong các vụ tại nạn
  • Đại diện cho chủ sở hữu các công trình, tài sản ngoài khơi bị tàu đâm va.

Các sự cố trong quá trình hành trình của tàu?

Các sự cố trên biển trong quá trình hành trình của tàu mà cần sự trợ giúp của luật sư của Unilaw có thể bao gồm:

  • Thiệt hại tàu, tài sản hoặc hàng hóa liên quan đến tai nạn;
  • Truy đòi bồi thường bên thứ ba từ các thiệt  hại nêu trên;
  • Thiệt hại về người và thương tật;
  • Thiện hại các công trình trên biển do đâm va;
  •  Ô nhiễm dầu trong vùng biển Việt Nam hoặc hoặc ngoài vùng biển Việt Nam mà có áp dụng luật Việt Nam.

Cần một luật sư hàng hải?

Bạn có cần một luật sư về luật hàng hải? Đề xuất yêu cầu với Unilaw mà không phải trả trước.

error: Content is protected !!