Danh mục: Hình sự

người đồng tính tố tụng hình sự bảo đảm quyền con người
23:37 | |

PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

Điều luật dẫn chiếu: Điều 9_BLHS 2015. Phân loại tội phạm 1: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được

Xem thêm
error: Content is protected !!