Danh mục: Luật Hợp đồng

01:26 | |

BÁN ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

I.   Nội dung tranh chấp từ quyết định giám đốc thẩm số 64/2021/DS-GĐT ngày 08/9/2021 Năm 2007 A được cấp giấy chận quyền sử dụng đất. Năm 2008 A

Xem thêm
giải quyết tranh chấp liên doanh quốc tế
00:16 | |

QUYỀN ĐỐI KHÁNG VỚI NGƯỜI THỨ BA

Đặt vấn đề:  Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tại thời điểm được cấp sổ. Tuy nhiên, đối với

Xem thêm
22:28 | |

Hợp đồng giả cách

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:  Hợp đồng được xác lập nhằm che giấu cho hợp đồng khác thì hợp đồng bị che giấu có hiệu lực pháp luật trừ trường hợp

Xem thêm
error: Content is protected !!