QUAN HỆ TRANH CHẤP BẢO HIỂM

00:24 | |

Công ty bảo hiểm A ký hợp đồng bảo hiểm hàng hoá với B. B ký hợp đồng lưu kho hàng hoá với C. Khi hàng hoá bị lưu tại kho của C thì bị thiệt hại do hoả hoạn. Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm A đã bồi thường toàn bộ thiệt hại lô hàng trên cho B. Sau đó B chuyển giao quyền yêu cầu cho A. A khởi kiện C yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quan điểm khác nhau giữa các cấp toà

Về quan hệ tranh chấp tại Bản án số: 55/2019/KDTM-PT Ngày: 16-9-2019 Toà án xác định. Đây là “Tranh chấp đòi bồi hoàn tiền bảo hiểm”. Đồng thời bản án khẳng định rằng “[2.5] Như vậy, Công ty I S và Công ty L không có tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm. Công ty IS chỉ yêu cầu Công ty N bồi hoàn số tiền bảo hiểm đã bồi thường tổn thất cho Công ty L […]”. Tuy nhiên trong một vụ việc tương tự Tại một số các bản án khác đã xác định khi công ty bảo hiểm nhận thế quyền của người được bảo hiểm thì đây là tranh chấp “Hợp đồng bảo hiểm”.

Đối với quan điểm trên lập luận việc yêu cầu bồi hoàn tiền bảo hiểm là quan hệ giữa công ty bảo hiểm và người thứ ba. Trong khi đó bên thứ ba không phải là một bên trong hợp đồng bảo hiểm. Nên quan điểm của thứ hai không phù hợp và đã bị bác bỏ. Từ thực tiễn xét xử như vừa nêu. Toà án các cấp còn nhiều quan điểm khác nhau khi xác định quan hệ tranh chấp. Việc này dẫn đến việc huỷ, sửa các bản án và chưa thể thống nhất đường lối xét xử.

Xem thêm: TỪ CHỐI THỰC QUYỀN YÊU CẦU CỦA BÊN NHẬN THẾ QUYỀN

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta429769t1cvn/chi-tiet-ban-an

 

error: Content is protected !!