LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM – NHỮNG NỘI DUNG CẦN THIẾT (PHẦN 2)

15:29 | |

Về cấu trúc văn bản LKDBH

Cấu trúc văn bản LKDBH hiện hành có nhiều điểm không hợp lý, cần phải được cơ cấu lại nhằm đảm bảo hiệu quả điều chỉnh pháp luật với tư cách là văn bản luật chuyên ngành

Thứ nhất, LKDBH hiện hành quy định về hợp đồng bảo hiểm tại chương II, còn những vấn đề pháp lý cơ bản điều chỉnh DNBH được quy định tại chương III. Thiết nghĩ, việc sắp xếp như vậy là không phù hợp vì các lý do sau đây:

Một là, LKDBH cần phải coi trọng những nội dung điều chỉnh về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà chủ thể kinh doanh chủ yếu là DNBH, nên sau chương I quy định về những vấn đề chung, thì chương II phải nên quy định về DNBH và một số chủ thể kinh doanh khác (sẽ phân tích ở phần sau bài này).

Hai là, theo logic thì phải có doanh nghiệp mới có sản phẩm bảo hiểm, nên sau chế định về DNBH mới nên quy định về sản phẩm bảo hiểm (được thể hiện qua hợp đồng bảo hiểm).

Thứ hai, nên xác định nội dung điều chỉnh của chương Hợp đồng bảo hiểm là điều chỉnh về các loại hình bảo hiểm (các sản phẩm bảo hiểm) để không trùng lắp với những quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng bảo hiểm và phù hợp với tinh thần của LKDBH là điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm với đối tượng của hoạt động kinh doanh này là các sản phẩm bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ. Do đó, chương về hợp đồng bảo hiểm nên đặt tên thành “Các sản phẩm bảo hiểm”

Thứ ba, mục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nên để thành một bộ phận của chương về hợp đồng bảo hiểm, vì đây là việc DNBH nhận chuyển giao thay thế DNBH chuyển giao để trở thành bên bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm. Do vậy, mặc dù có những quy định đặc thù nhưng thực chất đây là việc sửa đổi hợp đồng bảo hiểm.

Thứ tư, nên sáp nhập các quy định về doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm vào phần quy định về doanh nghiệp bảo hiểm để thành một chương có tên gọi: các chủ thể kinh doanh bảo hiểm. Thiết nghĩ, đại lý bảo hiểm nhân danh DNBH để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nên phải là một phần trong quy định về DNBH. Bên cạnh đó, hoạt động môi giới bảo hiểm phải được coi là một nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm vì đây là một dịch vụ hết sức quan trọng đối với thị trường bảo hiểm (tương tự như nghiệp vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán).

Thứ năm, những quy định về tài chính, hạch toán, kế toán và báo cáo tài chính phải là một phần của chương về DNBH. Hoạt động tài chính của DNBH mặc dù có những đặc thù, song không nên đặt thành một chương riêng, vì đây là văn bản Luật điều chỉnh toàn diện về hoạt động kinh doanh bảo hiểm chứ không chỉ riêng về DNBH.

Thứ sáu, không nên đặt riêng một chương về DNBH có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam đã gia nhập WTO và thực hiện các cam kết bình đẳng về địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh, như vậy, việc đặt ra một chương điều chỉnh riêng về DNBH có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là không thoả đáng. Tuy nhiên, để nội luật hoá các cam kết quốc tế của Việt Nam, việc xây dựng các quy định dành riêng cho hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm vẫn rất cần thiết. Do đó, chương về DNBH và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài nên đổi tên thành “Những quy định về đầu tư nước ngoài trong kinh doanh bảo hiểm” thiết nghĩ sẽ hợp lý hơn

 

 

 

error: Content is protected !!