HƯỚNG DẪN GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

23:46 | |

I.Giới Thiệu

Khái niệm:

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên là quá trình chấm dứt hoạt động và tồn tại pháp lý của một công ty trách nhiệm hữu hạn có một thành viên sở hữu (chủ sở hữu duy nhất), theo quy định của pháp luật. Quá trình này được thực hiện khi chủ sở hữu quyết định không tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của công ty hoặc do các nguyên nhân khác như khó khăn tài chính, thay đổi chiến lược kinh doanh, hoặc yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp vi phạm pháp luật.

Phân Biệt Giải Thể và Phá Sản

Sự khác biệt cơ bản giữa giải thể và phá sản nằm ở nguyên nhân và quy trình xử lý. Giải thể thường là quyết định tự nguyện từ phía chủ sở hữu công ty khi họ quyết định không tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Nó có thể xuất phát từ nhiều lý do như không muốn tiếp tục, hướng đến các mục tiêu kinh doanh mới, hoặc do không thể duy trì được lợi nhuận.

Ngược lại, phá sản là tình trạng một công ty không còn khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn. Quy trình phá sản được tiến hành dưới sự giám sát của tòa án và nhằm mục đích xác định khả năng thanh toán của công ty, phân chia tài sản còn lại cho các chủ nợ, và cuối cùng là giải quyết các nghĩa vụ tài chính một cách công bằng. Phá sản có thể được khởi xướng bởi chính công ty hoặc các chủ nợ thông qua tòa án.

Trong khi giải thể là một quyết định tự nguyện và có thể được thực hiện một cách có tổ chức, phá sản là quy trình pháp lý được áp dụng khi công ty không còn lựa chọn nào khác để giải quyết tình trạng tài chính của mình. Cả hai quy trình đều có ảnh hưởng sâu rộng đến chủ sở hữu, nhân viên, chủ nợ, và các bên liên quan khác.

II. Cơ Sở Pháp Lý cho Việc Giải Thể Công Ty TNHH Một Thành Viên

 1. Luật Doanh Nghiệp 2020 – Khoản 1, Điều 207: Quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp, bao gồm công ty TNHH một thành viên. Theo đó, công ty cần tiến hành thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố thông tin giải thể.
 1. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, chi tiết hóa các bước thực hiện giải thể, bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, thời gian thông báo, và trình tự xử lý các nghĩa vụ tài chính và lao động.
 1. Luật Quản lý Thuế 2019: Điều chỉnh nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc quyết toán thuế trước khi giải thể, đảm bảo mọi khoản nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đều được thanh toán hoàn tất.
 1. Luật Lao Động 2019: Quy định về việc bảo vệ quyền lợi của người lao động trong trường hợp công ty giải thể, bao gồm quyền lợi về tiền lương, bảo hiểm, và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động.
 1. Thông tư, quyết định và hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan quản lý nhà nước: Cung cấp hướng dẫn chi tiết về các bước cụ thể, hồ sơ giải thể, và cách thức xử lý các vấn đề cụ thể trong quy trình giải thể.

III. Lý Do Giải Thể

Tự Nguyện Giải Thể

Giải thể tự nguyện là quyết định được chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên đưa ra, dựa trên các đánh giá về tình hình kinh doanh, chiến lược phát triển hoặc lý do cá nhân.

 • Quyết định chiến lược: Chủ sở hữu quyết định tái cấu trúc, chuyển hướng kinh doanh hoặc dừng hoạt động kinh doanh.
 • Lý do cá nhân: Nghỉ hưu, sức khỏe, hoặc lý do gia đình của chủ sở hữu

Luật Doanh Nghiệp 2020 (Điều 207): Cung cấp cơ sở pháp lý cho việc giải thể doanh nghiệp, bao gồm cả việc giải thể tự nguyện. Công ty cần thực hiện các thủ tục thông báo giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố thông tin giải thể trong một thời gian nhất định trước khi hoàn tất quy trình giải thể.

Giải Thể Bắt Buộc:

Giải thể bắt buộc xảy ra khi công ty vi phạm các quy định pháp luật, không còn khả năng tiếp tục hoạt động hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Vi phạm pháp luật nghiêm trọng: Vi phạm quy định pháp luật đến mức không thể khắc phục.
 • Không hoạt động: Công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh trong một thời gian nhất định mà không có lý do chính đáng.
 • Không duy trì điều kiện kinh doanh: Mất điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh theo quy định.

Luật Doanh Nghiệp 2020 (Điều 208): Quy định về các trường hợp công ty bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước, bao gồm vi phạm pháp luật đến mức không thể tiếp tục kinh doanh, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký trong một thời gian dài mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, hoặc không duy trì được các điều kiện cần thiết cho việc hoạt động kinh doanh.

IV. Quy Trình Giải Thể

1. Quyết Định Giải Thể Công ty TNHH 1 Thành Viên

Luật Doanh Nghiệp 2020 (Điều 207): Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên cần ra quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên. Quyết định này phải được lập thành văn bản và bao gồm các thông tin cơ bản như tên công ty, lý do giải thể, và kế hoạch thanh lý tài sản.

2. Thông Báo Giải Thể

Luật Doanh Nghiệp 2020 (Điều 207): Sau khi quyết định giải thể được thông qua, công ty cần thông báo quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố thông tin giải thể công khai để thông báo cho các chủ nợ và các bên liên quan.

3. Thanh Lý Tài Sản

Nghị định số 01/2021/ND-CP: Hướng dẫn cụ thể về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp trong quá trình giải thể. Tài sản của công ty cần được đánh giá và bán thanh lý. Thu nhập từ việc thanh lý tài sản sẽ được sử dụng để thanh toán cho các chủ nợ.

4. Xử Lý Các Khoản Nợ

Luật Doanh Nghiệp 2020: Công ty cần phải xác định rõ ràng mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính. Ưu tiên thanh toán nợ theo thứ tự: nợ thuế, nợ lao động (bao gồm lương và các quyền lợi khác cho nhân viên), và cuối cùng là các khoản nợ khác.

5. Nộp Hồ Sơ Giải Thể

Luật Doanh Nghiệp 2020 (Điều 207 và Điều 208): Sau khi đã thanh lý tài sản và xử lý xong các khoản nợ, công ty cần nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ giải thể bao gồm quyết định giải thể, báo cáo tài chính cuối cùng, báo cáo thanh lý tài sản, và bằng chứng đã thanh toán hết nợ.

V. Các Bước Thực Hiện Giải Thể Công Ty TNHH Một Thành Viên

1. Chuẩn Bị Hồ Sơ Giải Thể

Luật Doanh Nghiệp 2020 (Điều 207): Hồ sơ giải thể bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • 2. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

2. Thông Báo Với Cơ Quan Thuế

Luật Quản Lý Thuế 2019: Đòi hỏi doanh nghiệp phải thông báo về việc giải thể đến cơ quan thuế và tiến hành quyết toán thuế trước khi giải thể.

 • Thông báo cho cơ quan thuế về quyết định giải thể.
 • Tiến hành quyết toán thuế và nộp các báo cáo thuế cuối cùng.

3. Thông Báo Cho Các Bên Liên Quan

Luật Doanh Nghiệp 2020: Yêu cầu công ty thông báo cho các bên liên quan về việc giải thể, bao gồm chủ nợ, khách hàng, đối tác và nhân viên.

 • Công bố thông tin giải thể trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua thông báo trực tiếp đến các bên liên quan.
 • Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan được thông báo kịp thời.

4. Thanh Lý Tài Sản và Quyết Toán Tài Chính

Nghị định số 01/2021/ND-CP: Hướng dẫn chi tiết về việc thanh lý tài sản và quyết toán tài chính trong quá trình giải thể.

 • Thanh lý tài sản của công ty và xác định giá trị thực tế của tài sản.
 • Sử dụng doanh thu từ việc thanh lý để thanh toán nợ, bao gồm nợ thuế và nợ lao động.
 • Quyết toán tài chính, bao gồm việc xác định tổng số nợ và tài sản còn lại.

5. Nộp Hồ Sơ Giải Thể Lên Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh

Luật Doanh Nghiệp 2020 (Điều 207 và Điều 208): Quy định về nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất quy trình giải thể. Hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu.
 • Báo cáo tài chính cuối cùng đã được kiểm toán (nếu cần).
 • Bản sao của thông báo về việc giải thể đã gửi đến cơ quan thuế và các báo cáo thuế cuối cùng.
 • Báo cáo về việc thanh lý tài sản và quyết toán các khoản nợ.
 • Bằng chứng về việc đã thông báo cho các bên liên quan về việc giải thể.
 • Bằng chứng thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể)

6. Theo dõi và nhận kết quả chứng nhận giải thể

Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp cần thiết, cung cấp thêm thông tin hoặc giải đáp các thắc mắc từ phía cơ quan chức năng.

Nhận kết quả chứng nhận giải thể từ cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hồ sơ được xem xét và chấp thuận. Kết quả chứng nhận này là bằng chứng pháp lý về việc công ty đã được giải thể hoàn toàn và chấm dứt hoạt động kinh doanh.

VI. Lưu Ý

 • Trong suốt quá trình giải thể, việc tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và thời hạn là cực kỳ quan trọng để tránh các rắc rối pháp lý và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan.
 • Việc giải thể công ty không chỉ liên quan đến việc thanh lý tài sản và quyết toán nợ mà còn phải đảm bảo quyền lợi của nhân viên, bao gồm việc thanh toán lương, bảo hiểm, và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.
 • Trong một số trường hợp, việc giải thể có thể phức tạp và kéo dài do việc xử lý các khoản nợ, tranh chấp pháp lý, hoặc các vấn đề liên quan đến tài sản. Do đó, việc tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia tư vấn pháp lý là cần thiết để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và đúng pháp luật.
 • Quá trình giải thể công ty TNHH một thành viên yêu cầu sự chú ý đến từng chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật để đảm bảo việc giải thể diễn ra một cách minh bạch, công bằng, và hiệu quả.

VII. Các Vấn Đề Thường Gặp và Cách Xử Lý

1. Xác định và Thanh toán Nợ

Vấn đề: Khó khăn trong việc xác định tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính.

Cách Xử Lý: Lập danh sách đầy đủ các chủ nợ và nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả nợ thuế và nợ lao động. Sử dụng dịch vụ của kế toán hoặc chuyên gia tài chính để đảm bảo tính chính xác.

2. Thanh Lý Tài Sản

Vấn đề: Thanh lý tài sản với giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách.

Cách Xử Lý: Tiến hành đánh giá lại tài sản để xác định giá trị thực tế. Cân nhắc việc bán tài sản thông qua đấu giá hoặc tìm kiếm mua bán thông qua mạng lưới quan hệ rộng lớn để đảm bảo giá trị tốt nhất.

3. Giải Quyết Quyền Lợi Nhân Viên

Vấn đề: Xác định và thanh toán đầy đủ quyền lợi cho nhân viên, bao gồm lương, bảo hiểm, và các quyền lợi khác.

Cách Xử Lý: Tư vấn pháp luật để đảm bảo việc giải quyết quyền lợi nhân viên tuân thủ đúng luật lao động và các thỏa thuận trong hợp đồng.

VIII. Lời Khuyên Từ Chuyên Gia

 1. Lập Kế Hoạch Cụ Thể

Trước khi tiến hành giải thể, lập một kế hoạch chi tiết bao gồm tất cả các bước cần thực hiện, thời hạn và nguồn lực cần thiết. Điều này giúp quá trình diễn ra một cách trơn tru và giảm thiểu rủi ro.

 1. Tư Vấn Pháp Lý

Tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải thể doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

 1. Giao Tiếp Minh Bạch và Hiệu Quả

Giao tiếp một cách minh bạch và hiệu quả với tất cả các bên liên quan, bao gồm nhân viên, chủ nợ, và khách hàng, để đảm bảo họ được thông tin đầy đủ về quá trình giải thể và bất kỳ ảnh hưởng nào đến họ.

 1. Quản Lý Tài Chính và Tài Sản Cẩn Thận

Quản lý tài chính và tài sản một cách cẩn thận trong suốt quá trình giải thể để đảm bảo rằng tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính được thanh toán một cách hợp lý. Điều này bao gồm việc đánh giá và thanh lý tài sản một cách có chiến lược, không chỉ để đáp ứng nghĩa vụ với chủ nợ mà còn tối đa hóa giá trị thu hồi cho công ty.

 1. Chuẩn Bị Tâm Lý cho Quá Trình Giải Thể

Giải thể công ty là một quá trình tinh thần và tài chính đầy thách thức. Chuẩn bị tâm lý cho bản thân và nhân viên, đảm bảo hỗ trợ đầy đủ và truyền đạt rõ ràng về các bước tiếp theo cũng như hướng dẫn về cơ hội mới.

 1. Lưu Trữ Hồ Sơ Cẩn Thận

Dù công ty đã giải thể, việc lưu trữ hồ sơ và tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh trước đó vẫn cực kỳ quan trọng. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn hữu ích cho việc giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc kiểm toán nào có thể phát sinh sau này.

 1. Xem Xét Cơ Hội Tái Cấu Trúc

Trong một số trường hợp, giải thể có thể mở ra cơ hội để tái cấu trúc hoặc tái khởi động kinh doanh dưới một hình thức mới. Xem xét kỹ lưỡng các lựa chọn và đánh giá khả năng thực hiện để tận dụng tốt nhất các tài sản và kinh nghiệm sẵn có.

IX. Hướng Dẫn Tiếp Theo cho Chủ Doanh Nghiệp

 1. Đánh Giá và Phản Tính

Sau khi giải thể, chủ doanh nghiệp nên dành thời gian để đánh giá và phản tính về quá trình kinh doanh, nhận diện những bài học quý giá có thể áp dụng cho tương lai.

 1. Xem Xét Cơ Hội Mới

Không nên xem việc giải thể là kết thúc. Thay vào đó, hãy xem đây là cơ hội để tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các dự án mới với cái nhìn sâu sắc và kinh nghiệm đã tích lũy được.

 1. Tái Cấu Trúc hoặc Tái Khởi Động

Nếu còn đam mê và nguồn lực, chủ doanh nghiệp có thể xem xét tái cấu trúc hoặc tái khởi động kinh doanh dưới một hình thức mới, có thể là một lĩnh vực hoàn toàn mới hoặc với một mô hình kinh doanh cải tiến.

 1. Tìm Kiếm Tư Vấn và Hỗ Trợ

Không ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia, cố vấn kinh doanh, hoặc mạng lưới doanh nghiệp để có cái nhìn mới và hỗ trợ cho các dự án tương lai.

X. Kết Thúc

Việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên là một bước quan trọng và cần thiết trong hành trình doanh nghiệp, đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết và quy định pháp luật. Quá trình này không chỉ kết thúc một chương của doanh nghiệp mà còn mở ra cánh cửa cho các khởi đầu mới, với những bài học và kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy. Việc giải thể một cách có tổ chức và tuân thủ pháp luật không chỉ giúp minh bạch hóa mọi thủ tục, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, mà còn thể hiện trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của chủ doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp cần nhìn nhận việc giải thể như một phần không thể tránh khỏi trong vòng đời của một doanh nghiệp, và sử dụng cơ hội này để đặt nền móng vững chắc cho tương lai, dù là tái khởi động, đầu tư vào dự án mới, hay chuyển hướng sự nghiệp. Mỗi kinh nghiệm đều mang lại giá trị riêng biệt và là bước đệm quan trọng cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn.

Trong hành trình tiếp theo, việc áp dụng các bài học đã học, duy trì tinh thần lạc quan, và không ngừng tìm kiếm cơ hội mới sẽ là chìa khóa để đạt được thành công và sự thỏa mãn trong bất kỳ lĩnh vực nào mà chủ doanh nghiệp lựa chọn theo đuổi.

Bài viết liên quan

Posts not found

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!